എക്സിബിഷൻ

ഹോങ്കോംഗ് എക്സിബിഷൻ

ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട്, ജർമ്മനി എക്സിബിഷൻ

CES എക്സിബിഷൻ